X
تبلیغات
زولا

خیلی اضطراب داشت.

درمانده بود.

همیشه موقع امتحان این جوری بود.

به دست همه نگاه می کرد.

نگران بود.

آخر از همه هم از جلسه امتحان بیرون آمد.

امتحان تمام شده بود اما معلم هنوزهم نگران بود.