نوزاد در آغوش مادرش گریه میکرد... 

پیرمرد کنار فرزندش جان می داد... 

پسر و دختر با هم ازدواج کردند... 

کودک دنبال بادبادک رها شده در آسمان می دود...