ـــ بابایی، مامان می گه نماز می خونین یا سفره بندازیم؟ 

ـــ ... و آل محمّد. باباجون، وضو گرفتم. تا سفره رو بندازین، بابایی هم اومده.